Allmänna villkor 

1. Information 

Fridhem städ och stöd AB erbjuder en beställnings/prenumerationstjänst till privatpersoner. Fridhem städ och stöd AB använder Konsumentverkets regelverk för konsumentfrågor. Du kan välja vår återkommande tjänst varje, varannan vecka eller 1 gång i månaden eller vid enstaka tillfälle. Vid avtal om återkommande tider skrivs normalt inga skriftliga avtal om inte kunden ber om det. Priset varierar beroende av tid och antal tillfällen tjänsten utförs, se gällande prislista. Tjänsten gäller mellan Fridhem städ och stöd AB och personen som gör beställningen. Beställningar görs via telefon eller mail. 

2. Hemstädning 

Städning sker på vardagar mellan kl 08.00 - 18.00 beroende på avtalad tid mellan fridhem.se och dig/kunden. Utförlig och uppdaterad information om våra städdagar och tider finns på hemsidan och står i bekräftelsen som skickas till dig när du blir kund. Du ansvarar för att du är hemma under den tid som du fått bekräftad som din första städ tid. Reklamation/klagomål ska vara fridhem.se tillhanda senast dagen efter utfört arbete via e-mail eller per telefon. Fridhem städ och stöd AB lämnar en garanti på utfört arbete och skulle ni inte vara nöjda med det arbete vi utfört så åtgärdar vi detta. 

3. Uppehåll, uppsägning och adressförändringar 

Du som kund ansvarar för att meddela Fridhem.se om önskade uppehåll, adressförändringar och eventuell uppsägning. Detta gör du genom att kontakta fridhem.se via e-mail eller telefon. Eventuella uppehåll, avbokningar eller uppsägningar måste av kund göras minst 5 arbetsdagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst. Vid avbokningar mindre än 5 arbetsdagar innan planerad städning/alt. övrig tjänst erbjuder fridhem.se en motsvarande ersättningstid inom 7 dagar alternativt debiteras 50 % av den totala kostnaden. OBS för avbokning av flyttstädtjänst gäller minst 7 arbetsdagar innan planerat uppdrag. Det är viktigt att du ger oss korrekta adressuppgifter samt att du meddelar oss om eventuella adressändringar och ändringar av portkoder etc. Om vi inte kan komma in i porten pga av att du gett oss en felaktig portkod eller fel adress kan det innebära att du går miste om städningen/alt. övrig tjänst. Ingen kreditering för icke utförda uppdrag utgår i fall som dessa. 

Vid Röda dagar utgår er städ tid automatiskt. Fridhem städ och stöd AB hjälper gärna till med att hitta ersättningstid, detta gör du genom att kontakta fridhem.se via e-mail eller telefon. 

Extra avbokningsregler pga av Covid, vid sjukdom kort innan planerad tid erbjuder vi nu även kunder att kunna spara avbokade timmar till bokning vid senare tillfälle. Detta kan utnyttjas för alla av våra tjänster. 

4. Hantering av personuppgifter 

Fridhem städ och stöd AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring. Fridhem städ och stöd AB behandlar kundens personuppgifter elektroniskt för att administrera kundförhållandet, marknadsföra egna varor och tjänster. Uppgifterna får också inom ramen för ovanstående ändamål utlämnas till Fridhem städ och stöd AB s samarbetspartners (som t ex andra städbolag eller inkassobolag). Fridhem städ och stöd AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Fridhem städ och stöd AB och som samlas in i samband med abonnemang/avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). Genom att kunden accepterar villkoren ger kunden sitt samtycke till att Fridhem städ och stöd AB får behandla kundens uppgifter i enlighet med denna punkt. Under fliken GDPR kan du läsa mer om vår hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR. 

5. Fakturering

Fridhem städ och stöd AB fakturerar tjänsten månadsvis. Fakturering sker i samband med första städtillfället och därefter löpande, 10 dagar kredit gäller från fakturadatum om inget annat avtalas. Betalning görs till Fridhem städ och städ ABs bankgiro som anges på fakturan. 

6. Dröjsmålsränta och påminnelseavgift 

Om fakturan inte betalas i tid, har Fridhem städ och stöd AB rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att full betalning har skett Fridhem städ och stöd AB har också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 60 kr per påminnelse. Påminnelse skickas ca 3-5 dagar efter förfallodagen. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad.

7. Inkasso 

Om betalning inte skett efter 1 påminnelse har extrarent rätt att överlämna ärendet till inkasso varvid en administrativ kostnad på 300 kr kan komma att debiteras, även inkassoavgifter kan komma att debiteras, betalas ändå inte fakturan följer inkassobolagets normala indrivningsprocedur detta kan medföra ytterligare kostnader. 

8. Begränsning av Fridhem städ och stöd ABs ansvar 

Fridhem städ och stöd AB ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Fridhem städ och stöd AB är inte heller ansvarig för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. 

9. Klagomål 

Klagomål sker genom telefon eller e-mail till Info@fridhemstad.se.

Intigritetspolicy - GDPR

Hantering av personuppgifter 

Fridhem städ och stöd AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Uppgifterna använder vi bland annat för marknadsföring. 

Behandling av personuppgifter

Fridhem städ och stöd AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Fridhem städ och stöd AB och som samlas in i samband med abonnemang/avtal och uppdatering av uppgifter, i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation). 
 
Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Fridhem städ och stöd AB samt andra tjänster som Fridhem städ och stöd AB och/ eller samarbetspartners har tillhandahållit. 
 
Fridhem städ och stöd AB använder de personuppgifter som Kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot Kunden så effektivt som möjligt och för att ha möjlighet att ta hänsyn till och erbjuda säsongsmässiga variationer och tilläggstjänster i varje kunds behov och köpmönster. 
 
Fridhem städ och stöd AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget och använder även utomstående företag som får del av personuppgifterna för att möjliggöra att ändamålet med de insamlade personuppgifterna fullgörs. 
 
Exempel på information som samlas in är personnummer, personinformation, hushållets storlek, boendeform, husdjur, ägande av fritidshus etc. 
 
Om du vill veta mer om hur vi använder oss av dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som användare av våra tjänster kan du läsa mer om det i vår fullständiga integritetspolicy som du kan beställa av Extra Rent. 
 

Kreditupplysningar

Fridhem städ och stöd AB förbehåller sig rätten att inhämta kreditupplysning om kunden innan avtal ingås samt under avtalets gång. Dock är detta inget som tillämpas vanligtvis. Fridhem städ och stöd AB äger rätt att mot bakgrund av vad som framgår av kreditupplysningen avböja att ingå avtal med kunden eller avbryta pågående avtal.  
 

Medarbetare

Beträffande hantering av personuppgifter för medarbetare följer vi kraven för GDPR. Närmare förtydligande kring policyn delges medarbetaren vid anställning. 

Cookies